skip to Main Content

L’AJUNTAMENT DE GAVÀ, com a Responsable del tractament, a través de la web https://gavius.eu/ garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’Ajuntament, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

L’Ajuntament de Gavà només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialtat, d’acord amb les bases jurídiques que permeten la licitud del tractament. Així mateix a adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades, d’acord amb la normativa vigent de protecció de dades.

L’Ajuntament de Gavà aplica el principi de transparència en el tractament de dades personals, facilitant a les persones interessades una informació concisa, fàcilment accessible, completa i amb el llenguatge fàcil d’entendre.

A continuació, s’ofereix informació addicional i ampliada respecte les activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web:

1.- Responsable del tractament

 • Identitat: Ajuntament de Gavà
 • CIF: P0808800G
 • Direcció postal: Plaça de Jaume Balmes s/n, 08850 Gavà
 • Telèfon: 93 263 91 00
 • Correu electrònic: ajuntament@gava.cat

2.- Delegat de Protecció de Dades

L’Ajuntament de Gavà ha designat un Delegat de Protecció de dades atesa la obligació prevista a la normativa vigent. Es pot posar en contacte escrivint un correu electrònic a dpd@gava.cat

3.- Finalitat del tractament de les seves dades.

L’Ajuntament de Gavà tractarà les seves dades amb les següents finalitats:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre formulari o correu electrònic de contacte.
 • Gestionar la seva alta com a usuari al nostre butlletí sobre les novetats de Gàvius

4.- Legitimació per al tractament.

La base legal per al tractament de les seves dades en cada cas:

 • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte i la recepció del butlletí informatiu. Art.6.1.a.- RGPD: Consentiment de l’interessat.
 • És l’exercici de funcions publiques que ens són pròpies com a Administració Local. Art.6.1.e.- RGPD: El tractament és necessari per complir una missió realitzada en interès públics en l’exercici de poders públics conferits al responsable del tractament).

5.- Temps de conservació de les seves dades personals. Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats per a les que varen ser obtingudes i només es conservaran les necessàries per a dur a terme possibles responsabilitats o donar compliment a la normativa aplicable.

6. Destinataris de les dades i transferències internacionals de dades.

Amb l’objectiu de dur a terme la gestió necessària per a les persones usuàries que es subscriuen al butlletí i poder rebre, periòdicament informació d’interès, es realitzen transferències de les seves dades fora de la U.E., concretament a EEUU a Campaign Monitor Pty Ltd. i els seus afiliats que es la plataforma establerta per gestionar l’enviament dels butlletins informatius Newsletter Gàvius i es on aquesta es troba allotjada.

Pot consultar la política de privacitat clicant aquí.

En el cas de la resta de tercers, les seves dades no podran ser comunicades en cap cas, sense el seu consentiment, excepte quan existeixi una obligació legal o quan siguin comunicades a altres administracions públiques.

7.- Drets dels interessats.

Com a usuari de www.gavavius.eu té dret a:

 • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, quan consideri que ja no són necessàries per la finalitat per la qual van ser recollides.
 • Sol·licitar la limitació del tractament. En aquest cas només es conservaran les estrictament necessàries per portar a terme l’exercici de possibles reclamacions.
 • Retirar el seu consentiment en qualsevol moment.
 • Per poder exercir aquests drets a través de la nostra seu electrònica https://eseu.gava.cat/ (catàleg de tràmits) / Àmbit: Exercici de drets dels interessats, amb els formularis destinats a tal fi.
 • Així mateix, en cas de no estar satisfet amb l’atenció de la seva sol·licitud de drets, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva web www.apdcat.cat

8. Registre d’activitats de tractament.

Les administracions públiques tenen l’obligació de fer públics els registres d’activitats de tractament de les dades (RAT), amb les que tracten el desenvolupament de les seves activitats.

Aquest registre d’activitats de tractament inclou el nom i dades de contacte del responsable i del delegat de protecció de dades, finalitats del tractament, descripció de categories d’interessats i categories de dades personals tractades, transferències internacionals de dades (en cas de fer-se), els terminis previstos per suprimir les dades i una descripció general de les mesures tècniques i organitzatives de seguretat.

Si està interessat en consultar el Registre d’Activitats de Tractament de l’AJUNTAMENT DE GAVÀ, ho pot fer aquí.

L’Ajuntament de Gavà està en continua revisió de les diferents activitats de tractament que s’aniran actualitzant conforme siguin revisades.

Última actualització 28-04-2021

Back To Top
X